Katalogi narzędzi

| REGULAMIN |

§ 1.
Warunki realizacji zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem Platformy Zakupowej prowadzonej pod adresem strony: platforma.gmexpert.pl zwanej dalej „Platformą”. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DO KOSZYKA”.
 2. Klient po złożeniu zamówienie otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie zamówienia. Potwierdzenie zamówienia będzie zawierało informacje dotyczące produktów, zamawiającego oraz kosztów dostawy.
 3. Na podstawie zamówienia firma GMexpert wyśle do zamawiającego fakturę proforma z kwotą do zapłaty oraz numerem konta bankowego lub przystąpi do realizacji zamówienia w przypadku kontrahentów posiadających ustalone warunki handlowe.
 4. Jeśli zabraknie produktu lub dany producent wycofa produkt z oferty, klient zostanie o tym poinformowany z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia, dotyczy to również przypadku znacznego opóźnienia w realizacji zamówienia lub realizacji częściowej.
 5. Firma GMexpert zastrzega sobie prawo wycofania się z realizacji zamówienia bez podania przyczyny w uzasadnionych przypadkach.
 6. Firma GMexpert nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru oraz opóźnienie w dostawie zamówionego towaru, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy. Błędne podanie danych może spowodować doliczenie dodatkowych kosztów spedycji.
 7. Klient może wybrać alternatywny adres dostawy.

§ 2.
Ceny towarów

 1. Ceny produktów na Platformie wygenerowane są jedynie dla celów informacyjnych bez żadnej odpowiedzialności i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony klienta oraz nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 KC
  1. są cenami netto w złotych polskich opartych o waluty obce,
 2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia oraz kosztów dostawy przedstawiona jest w sekcji „KOSZYK”. Koszty transportu wyliczane są zależnie od producenta.
 3. Firma GMexpert zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

§ 3.
Modyfikacja zamówienia

 1. Anulowanie lub zmiana zamówienia może nastąpić jedynie poprzez osobisty kontakt, drogą telefoniczną lub e-mailową przed realizacją zamówienia. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty lub złożeniu zamówienia przez kontrahenta posiadającego ustalone warunki handlowe.
 2. Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy zamówienia pocztą lub za pośrednictwem kuriera, bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na konto Klienta, z którego płatność została dokonana.

§ 4.
Czas realizacji zamówień

 1. Czas realizacji zamówienia zależny jest od producenta lub miejsca składowania towaru.
 2. Dostawa towarów znajdujących się na magazynie następuje niezwłocznie po spełnieniu przez zamawiającego warunków z § 1.

§ 5.
Warunki reklamacji

 1. Klient przed rozpoczęciem procedury reklamacji towaru, prześle drogą elektroniczną opis usterki wraz ze zdjęciem. Firma GMexpert w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

§ 7.
Warunki gwarancji

 1. Firma GMexpert nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane towary i przenosi wszystkie gwarancje z Producenta na Klienta.
 2. W procesie reklamacji firma GMexpert przekazuje producentowi lub dystrybutorowi otrzymane informacje od Klienta dotyczące reklamowanego towaru. Producent lub dystrybutor podejmuje decyzję o formie rozpatrzenia reklamacji, decyzję taką firma GMexpert przekazuje Klientowi.

§ 8.
Newsletter Platformy

 1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Platformy
 2. Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera w sekcji „Twoje konto”.

§ 9.
Dane osobowe

 

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)  platforma.gmexpert.pl zapewnia Kupującym swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, poprawianie oraz usuwanie.

2. Dostęp, zmiana, poprawianie danych osobowych może być dokonywane w dowolnym czasie poprzez Konto Klienta po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu lub przesłaniu takiego żądania w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny.

3. Wszelkie informacje odnośnie dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych uzyskają Państwo kontaktując się z nami pod nr tel. +48-22-487-95-29 (stawka za połączenie zgodna z taryfą operatora Kupującego).

4. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych, poza

      podwykonawcami naszych usług informatycznych w celach utrzymania systemu.

5. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

      kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

      osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

     95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) GMexpert zapewnia Klientom

    swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, zapomnienie, poprawianie oraz

    usuwanie.

4. Użytkownikowi  przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

5. Wszelkie informacje odnośnie dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwania swoich danych

osobowych, uzyskają Państwo kontaktując się z naszym Działem Obsługi Klienta - tel: +48-22-487-95-29 lub przesyłając wiadomość na adres biuro@gmexpert.pl

6. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych :

biuro@gmexpert.pl

§ 10.
Postanowienia końcowe

 1. Obecność towaru na Platformie  nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.
 2. Firma GMexpert nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru na Platformie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zamówionego towaru.
 4. Informacje oraz zdjęcia o produktach na Platformie pochodzą od producentów, firma GMexpert nie ponosi odpowiedzialności za błędy w katalogach elektronicznych.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 6. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez firmę GMexpert są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25.05.2018r.
 8. Firma GMexpert zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

GMexpert - Narzędzia, Elektronarzędzia, Chemia techniczna, Artykuły ścierne, BHP, Maszyny i urządzenia

Powiększenie

Trwa ładowanie czekaj.
Powiększenie